Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti ANRIZ, s.r.o. se sídlem Praha, Pavla Beneše 775/2, PSČ 199 00, IČ 271 27 168. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 98301

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ANRIZ, s.r.o. umístěném na www.modny.cz (dále také jako ,,internetový obchodů"). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem. To vše s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP a poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž dodací list obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Sdělení před uzavřením smlouvy

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu funkce, rozměrů a vlastností zboží, jeho materiálu nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu
- elektronickou poštou na adrese info@modny.cz
Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem.
V případě potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího bude kupujícímu neprodleně zasláno sdělení o uzavření kupní smlouvy formou emailové zprávy. O stavu zpracování své objednávky bude kupující průběžně informován v internetovém obchodě (tlačítko "Přihlášení" a menu „Vaše udaje“ odkaz "Objednávky") a automatickými emaily. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě v nepravidelných časových intervalech. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná.
V internetové prodejně nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby objednaného zboží.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
Smlouva (objednávka), bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.
V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení ANRIZ, s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ANRIZ, s.r.o. tím, že požadované plnění zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzením o přijetí ke zpracováni objednávky ANRIZ, za případné chyby při přenosu dat ANRIZ nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ANRIZ neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Dodací podmínky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno jinak). Většina zboží expedováno během 1-3 dnů. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky budete včas informováni. Za zdržení způsobené přepravcem neodpovídáme. Děkujeme za pochopení. V případě, že si zákazník objedná zboží a prodávající není schopen dodat objednané zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, například z dlouhodobého výpadku sortimentu ve výrobě, pak je prodávající povinen zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou informovat o této skutečnosti a se zákazníkem dohodne vyřešením objednávky nabídnutím identického produktu nebo stornováním části objednávky popřípadě celé objednávky po odsouhlasení zákazníkem.
Pro dopravu zboží můžete vybrat následující způsoby:
1. Česká Pošta Přepravní služba, která zboží doručí v až k Vám domů. Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště.
2. Osobní odběr Zboží lze převzít osobně, po domluvě předem, na adrese Místecká 567 (zde není prodejna) v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Termín předání je nutno domluvit prostřednictvím E-mailu info@modny.cz nebo na tel.čísle +420 775 335 737. Objednávku tedy můžete zaplatit bankovním převodem předem.
3. Kurýr Praha Přepravní služba, která doručí zboží až k Vám domů. Tato služba je platná pouze pro Prahu. Objednávku tedy můžete zaplatit bankovním převodem předem.
4. Způsob dodání Heureka Point (Uloženka) Zvolíte-li způsob přepravy Heureka Point, bude balík zaslán na vámi zvolenou pobočku, následně budete informováni SMS zprávou a emailem o tom, že zásilka je připravena k převzetí. Zákazník má 7 dní na vyzvednutí zásilky, samozřejmě lze sjednat i jiný termín možnosti vyzvednutí.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@modny.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ANRIZ, s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.modny.cz v sekci "Jak nakupovat" v odstavci "Způsoby platby".
Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit bezhotovostním převodem předem.
Se zásilkou je zákazníkovi doručen i písemný doklad (dodací list) o zakoupení zboží, který zároveň slouží i jako záruční list.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je zde v postavení spotřebitele, uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující oprávněn v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@modny.cz či na adresu ANRIZ, s.r.o., Místecká 567, Praha 99, 19900, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy zaslaný spolu s poučením o právu na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu e-mailem jeho přijetí. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty, jinak právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká. V tomto odstoupení musí kupující určit způsob, jakým mu má být vrácena již uhrazená kupní cena – složenkou na adresu kupujícího nebo bankovním převodem na jím určený účet. Zásilky, odeslané bez předchozího doručení odstoupení od kupní smlouvy, ve stanovené lhůtě - nepřebíráme. Převod kupní ceny na adresu kupujícího prostřednictvím složenky je zpoplatněn ve výši 90,- Kč, bankovní převod je zdarma. Zboží nezasílejte na náklady dodavatele (dobírka), nebude přijato. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ANRIZ však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (z hygienických důvodů není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích), jak vyplývá z § 1837 občanského zákoníku písm.g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud kupující poruší tuto povinnost, má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% denně z kupní ceny, smluvní pokuta však nesmí překročit výši kupní ceny zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Prodávající je oprávněn započítat svůj nárok na úhradu smluvní pokuty, či náhrady škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. Vracené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, ani částečně nespotřebované v originálním balení. Spotřebitel musí vrátit ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

Stornování objednávky

Zákazník může svou objednávku provedenou přes veřejnou komunikační sít, telefonem nebo elektronickou poštou stornovat před její expedicí prodávajícím a to jakýmkoliv z uvedených způsobů, tedy buď přes veřejnou komunikační sít, telefonem nebo elektronickou poštou. Prodávající potvrdí zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
V případě zrušení objednávky po expedici nebo nevyzvednutí zásilky bude Vám naúčtovaná částka ve výši objednaných poštovních služeb a balného a manipulačního poplatku ve výši 100Kč.

Reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
- je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením(roztržení z důvodu špatné velikosti, poškození při rozbalování apod.),
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kupující může svá práva vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
Při přijemce zboží je kupující povinen zajistit prohlídku zboží a zjištěné nedostatky oznámit ihned, nebo do druhého dne prodávajícímu. V případě poškozené zásilky, tuto nepřebírat od přepravní společnosti. Pozdější reklamace bude považována za poškození způsobené kupujícím.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou. Při reklamaci zboží je nutno kontaktovat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@modny.cz . Reklamované zboží musí mít popis závady, číslo objednávky a navržený způsob řešení reklamace.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v uhrazené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Zboží nezasílejte na náklady dodavatele (dobírka), nebude přijato.
Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Dokončit registraci“ dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronické obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.5.2017.